شکوفه ی نارنج

ادبیات - زبان فارسی - عروض - آرایه های ادبی - عربی 1 و نمونه سوالات و ...

زبان و ادبیات فارسی در کنکور سراسری
زبان و ادبیات فارسی از مهمترین دروس عمومی در کنکور سراسری است. اهمیت این درس، جدای از ضریب بالای آن (ضریب 4)، در مقایسه با دیگر دروس عمومی، به تنوع مباحث و موضوعاتی است که در 25 سؤال مطرح شده از داوطلبان خواسته میشود. 

سؤالات زبان و ادبیات فارسی در کنکور سراسری از سال 1381 تاکنون نسبت به گذشته، از حیث شکلی و محتوایی، تغییراتی اساسی کرده است که این تغییرات سبب دشوارتر شدن سؤالات و مفهومی شدن آنها شده است، به گونهای که بدون تسلط بیچون و چرا بر مفاهیم و موضوعات کتابهای زبان و ادبیات فارسی و دقت و تأمل در برخی جزئیات، نمیتوان نتیجهی درخشانی در این درس کسب کرد. 

جز دو بخش لغت و تاریخ ادبیات که سؤالات آن ارتباط سرراست و مستقیمی با کتاب درسی دارد. دیگر بخشها (املاء، آرایههای ادبی، زبان فارسی و قرابت معنایی)، ارتباط صد در صد مستقیمی با کتاب درسی ندارد و مواد و مصالح آن از کتابهای خارج از کتابهای درسی انتخاب میشود.
 
25 سؤال زبان و ادبیات فارسی در کنکور سراسری، در شش بخش زیر طرح میشود که به اختصار به معرفی این بخشها میپردازیم و تعداد سؤال هر بخش را مشخص میکنیم. 
1) لغت: 2 الی 3 سؤال، به معنی لغت اختصاص دارد. برای پاسخگویی به سؤالات این بخش، دانشآموزان علاوه بر تسلط کامل به واژهنامههای ادبیات 2 و 3 و پیشدانشگاهی، باید با معانی برخی واژههای مهم که در واژهنامهها نیامده است نیز آشنا باشند.
2) املاء: از مبحث املاء معمولاً 2 سؤال طرح میشود. در این بخش، متنی خارج از کتابهای درسی انتخاب میشود امّا لغاتی که در این متنها غلط املایی محسوب میشوند، به نحوی در کتابهای درسی وجود دارند. آشنایی با لغات مهم املایی کتابهای ادبیات و زبان فارسی، شرط پاسخگویی به سؤالات املاء است.
3) زبان فارسی: از این بخش معمولاً 5 الی 6 سؤال مطرح میشود. شمارش واج، تکواژ و واژه، ساختمان واژه، مباحث متعدد گروه اسمی، جملههای چند جزئی و ویرایش، عمده مباحثی است که در این چند ساله از آنها سؤال طرح شده است. از مباحثی دیگر چون فرایندهای واجی، کلمات دخیل، شیوهی بلاغی و تشخیص اضافههای تشبیهی و استعاری نیز سؤالاتی طرح شده است. برای پاسخگویی به سؤالات زبان فارسی علاوه بر مطالعهی کتاب درسی و حل تستهای سراسری، مطالعه‌‌ی کتابهای کمک آموزشی در این زمینه توصیه میشود.
4) تاریخ ادبیات: 3 سؤال به تاریخ ادبیات اختصاص دارد. برای پاسخگویی به سؤالات این بخش باید درآمدهای آغازین فصلهای کتابهای ادبیات فارسی، نکات تاریخ ادبیاتی آغاز درسها و اعلام ادبیات فارسی 2 و 3 را به دقت مطالعه کرد.
5) آرایههای ادبی: از مبحث آرایه، 3 سؤال مطرح میشود. چون ابیات و شواهد سؤالات آرایههای ادبی اکثراً خارج از کتابهای درسی است، در نهایت درک و شناخت عمیق هر یک از آرایهها و تشخیص آنها در ابیات خارج از کتابهای درسی، شرط پاسخ گویی به سؤالات این بخش است. ضروری است که دانشآموزان رشتههای غیر علوم انسانی با مباحث و موضوعات آرایههای ادبی در حد کتاب آرایههای ادبی سال سوم علوم انسانی آشنا شوند. 
6) قرابت معنایی تناسب مفهومی: 8 الی 9 سؤال به قرابت معنایی اختصاص دارد. در این بخش معمولاً بیت یا عبارتی از کتاب درسی انتخاب میشود و ابیاتی خارج از کتابهای درسی در گزینهها درج میشود. در این حال دانشآموز باید به تناسب و اشتراک مفهومی این ابیات پی ببرد و گزینهی درست را انتخاب کند. درک عمیق مفاهیم کتابهای درسی ادبیات و تشخیص این مفاهیم در ابیات و عبارات خارج از کتاب، شرط پاسخ گویی به سؤالات این بخش است. دانشآموزان عزیز باید توجه داشته باشند که یک مفهوم و مطلب را میتوان به شکلهای گوناگون بیان کرد.

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 17:41 توسط بهار نارنج|


آخرين مطالب
» پاییز می رسد .....
» و ما همچنان دوره می کنیم...
»
» شــانه بـــه شـانه در خیـــابان، مرد و زن ممنوع
» با شوق بهشت آمده بودم سوی مسجد
» سوالات متن تاریخ ادبیات 2 با پاسخ
» چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست
» يک نفر در را به روی حضرتِ پاييز وا-کند
» کنکوری های 93بخوانندضررنمی کنند...
»

Design By : Pichak